HOME Tin tức Cách tính điểm jplt n2 và các điểm liệt ở các phần thi.

Trong bài này hoctiengnhat.top sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách tính điểm kì thi jplt n2. Cách tính điểm đỗ, điểm trượt và điểm liệt.

Dưới đây là cách tính điểm:
Kiến thức ngôn ngữ: 文字・語彙・文法(Từ vựng và ngữ pháp)
Điểm/ 1 câu Số câu Tổng điểm
問題1 1 5 5
問題2 1 5 5
問題3 1 5 5
問題4 1 7 7
問題5 1 5 5
問題6 2 5 10
問題7 1 12 12
問題8 1 5 5
問題9 1 5 5
Tổng 54 59
Đọc Hiểu(読解):
Điểm/ 1 câu Số câu Tổng điểm
問題10 2 5 10
問題11 3 9 27
問題12 3 2 6
問題13 3 3 9
問題14 4 2 8
Tổng 21 60
Đọc Hiểu(読解):
Điểm/ 1 câu Số câu Tổng điểm
問題1 2 5 10
問題2 2 5 10
問題3 3 5 15
問題4 1 11 11
問題5 3 4 12
Tổng 30 58
Tính điểm đỗ - điểm liệt của N2:

Nếu tổng điểm của Kiến thức ngôn ngữ, Đọc hiểu, Nghe hiểu lớn hoặc bằng 90/180 và cả 3 phần không có phần nào có điểm nhỏ hơn 19 thì sẽ đỗ JPLT N2.

Nếu có bất kì phần nào trong 3 phần trên dưới 19 điểm thì phần đó sẽ bị Điểm Liệt. Cho dù tổng điểm của 3 phần lớn hơn hoặc bằng 90 thì cũng bị đánh Trượt.

Chúc mọi người may mắn và học tốt Tiếng nhật